Kotły CO

Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest opanowanie przez uczestników kursu wiedzy i umiejętności w zakresie:
prawnej regulacji w zakresie eksploatacji kotłów CO, 
poznanie budowy kotłów CO, 
poznanie zjawisk zachodzących kotle podczas spalania paliwa, 
poznanie zasad eksploatacji kotłów centralnego ogrzewania, 
- nabycie umiejętności postępowania obsługi kotłów w sytuacjach awaryjnych pracy kotłów CO,
- poznanie zagrożeń występujących na stanowisku obsługi kotłów CO,
- poznanie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczących pracy kotłów i urządzeń towarzyszących,
- uzyskanie uprawnień do obsługi kotłów centralnego ogrzewania.
 
Zasady doboru uczestników szkolenia:
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest ukończone 18 lat, wykształcenie zgodne z obowiązującym w danym zakładzie taryfikatorem i skierowanie na kurs wystawione przez zakład pracy lub indywidualne zgłoszenie.
 
Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie organizowane jest w formie kursu, z uwzględnieniem odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak:
zajęcia teoretyczne: filmy, projektory multimedialne, pomoce biurowe, materiały dydaktyczne, 
zajęcia praktyczne. 
 
Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 32
  24 godzin zajęć teoretycznych
  8 godzin zajęć praktycznych
Ilość dni: 4
Miejsce szkolenia:    siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt.: Konspekty wykładowców