Obrabiarki

Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do bezpiecznego programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie.
 
Zasady doboru uczestników szkolenia:
Uczestnik kursu powinien:
- ukończyć 18 lat, 
posiadać dobry stan zdrowia (potwierdzony zaświadczeniem lekarskim) umożliwiający wykonanie pracy na stanowisku, 
posiadać kondycje fizyczną oraz cechy psychomotoryczne umożliwiające prace przy obrabiarkach. 
 
Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie organizowane jest w formie kursu, z uwzględnieniem odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak:
zajęcia teoretyczne: filmy, projektory multimedialne, pomoce biurowe, materiały dydaktyczne, 
- zajęcia praktyczne. 
 
Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 192
  64 godzin zajęć teoretycznych
  128 godzin zajęć praktycznych
Ilość dni: 24
Miejsce szkolenia:    siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt.:    Konspekty wykładowców