Wciągniki i wciągarki

Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu urządzeń dźwignicowych o specjalności: wciągniki i wciągarki, w tym przygotowanie do egzaminu przed właściwą Komisją UDT i uzyskanie uprawnień do eksploatacji wciągników i wciągarek, kat. IW lub IIW.
   
Zasady doboru uczestników szkolenia:
Uczestnik kursu powinien:
- posiadać co najmniej wykształcenie podstawowe,
- ukończyć 18 lat,
- posiadać dobry stan zdrowia (potwierdzony zaświadczeniem lekarskim) umożliwiający wykonywanie pracy na stanowisku,
- posiadać co najmniej miesięczną praktykę w zakresie obsługi odpowiedniego typu wciągników i wciągarek.
   
Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie organizowane jest w formie kursu, z uwzględnieniem odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak: 
- zajęcia teoretyczne: filmy, projektory multimedialne pomoce biurowe, materiały dydaktyczne,
- zajęcia praktyczne.
   
 Dodatkowe informacje:
 
Ilość godzin: 32 - dla kat. IW 
  24 godzin zajęć teoretycznych
    8 godzin zajęć praktycznych
24 - dla kat. IIW 
18 godzin zajęć teoretycznych
6 godzin zajęć praktycznych
 Ilość dni: 4 - dla kat. IW 
  3 - dla kat. IIW 
Miejsce szkolenia:    siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt.:    Konspekty wykładowców