Konserwator wózków jezdniowych

 Cele szkolenia:
Celem kształcenia kursowego jest przygotowanie słuchaczy do uzyskania uprawnień (pozytywny wynik egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego), umożliwiających samodzielną pracę na stanowisku konserwatora wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia w następujących kategoriach:
- II WJK uprawnienia konserwacji wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem specjalistycznych,
- I WJK uprawnienia konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych wszystkich rodzajów.
   
Zasady doboru uczestników szkolenia:
Uczestnik kursu powinien:
- posiadać co najmniej wykształcenie podstawowe,
- ukończyć 18 lat,
- posiadać dobry stan zdrowia (potwierdzony zaświadczeniem lekarskim) umożliwiający wykonanie pracy na stanowisku,
- posiadać co najmniej pół roku pracy zawodowej przy konserwacji lub naprawach tych wózków.
   
Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie organizowane jest w formie kursu, z uwzględnieniem odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak:
- zajęcia teoretyczne: filmy, projektory multimedialne, pomoce biurowe, książka Wydawnictwa SANNORT,
- zajęcia praktyczne.
   
Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 64
  56 godzin zajęć teoretycznych
  8 godzin zajęć praktycznych
Ilość dni: 8
Miejsce szkolenia:    siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt.:    Wózki jezdniowe (materiał dydaktyczny) Wydawnictwa SANNORT