Wózki jezdniowe

Cele szkolenia: 
Celem kursu jest przygotowanie uczestników do bezpiecznej eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Absolwent kursu po jego zakończeniu powinien umieć:
- prawidłowo obsługiwać układ manewrowy
- bezpiecznie jeździć wózkiem,
- postępować zgodnie z wymaganiami i zasadami przepisów bhp i ppoż.,
- udzielać pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach przy pracy.
   
Zasady doboru uczestników szkolenia:      
Uczestnik kursu powinien:
posiadać co najmniej wykształcenie podstawowe, 
- ukończyć 18 lat,
- posiadać ważne zaświadczenie lekarskie o zdolności do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym,
- posiadać orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania wyżej wymienionego zawodu.
 
Sposób organizacji szkolenia
Szkolenie organizowane jest w formie kursu, z uwzględnieniem odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak:
zajęcia teoretyczne: filmy, projektory multimedialne, pomoce biurowe, materiały dydaktyczne w postaci książki Wydawnictwa SANNORT, 
- zajęcia praktyczne: nauka jazdy na wózkach jezdniowe z napędem silnikowym różnych typów. 
 
Dodatkowe informacje: 
Ilość godzin: 40
24 godziny zajęć teoretyczny

16 godzin zajęć praktycznych 
Ilość dni: 5
Miejsce szkolenia:    siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt. Wózki jezdniowe (materiał dydaktyczny) Wydawnictwo SANNORT Sp. z o.o.