Pracownik remontowo-budowlany

Cele szkolenia:
Celem ogólnym kursu jest przygotowanie uczestników do wykonywania prac wykonywanych przez pracownika remontowo-budowlanego. Celem szczegółowym kursu jest nabycie i opanowanie wiedzy (teoria) oraz umiejętności (praktyka) w zakresie:
-

rysunku i dokumentacji technicznej,

-

materiałoznawstwa i technologii robót budowlanych,

-

zasad obmiarowywania robót budowlanych,

-

kalkulacji kosztów,

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu.

   
Zasady doboru uczestników szkolenia:
Uczestnik kursu powinien:
posiadać ukończoną minimum szkołę podstawową, 
- ukończone 18 lat,
- posiadać dobry stan zdrowia (potwierdzony zaświadczeniem lekarskim) umożliwiający wykonanie pracy na stanowisku.
   
Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie organizowane jest w formie kursu, z uwzględnieniem odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak: 
- zajęcia teoretyczne: filmy, projektory multimedialne, pomoce biurowe, materiały dydaktyczne,
- zajęcia praktyczne.
   
Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 180
   28 godzin zajęć teoretycznych
   152 godziny zajęć praktycznych
Ilość dni: 23
Miejsce szkolenia:    siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt.:    Konspekty wykładowców oraz materiał dydaktyczny