Opiekun osób chorych i starszych

Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest przygotowanie jego uczestników do profesjonalnej pracy jako opiekunowie osób starszych i chorych w zakresie opieki domowej nad ludźmi starszymi. Po zakończeniu kursu uczestnik powinien umieć:
- charakteryzować budowę i czynności organizmu człowieka,
- charakteryzować starzenie się jako zjawisko biologiczne,
- wyjaśniać podstawowe pojęcia w zakresie geriatrii i gerontologii,
- charakteryzować choroby występujące u ludzi starszych,
komunikować się z osobą starszą w sposób werbalny i niewerbalny,
zaspakajać podstawowe potrzeby biologiczne, psychiczne i społeczne podopiecznego,
- dbać o odżywianie podopiecznego zgodnie z zasadami higieny żywienia,
- pielęgnować człowieka dorosłego długotrwale unieruchomionego w łóżku,
- pielęgnować i usprawniać osoby po zabiegach operacyjnych,
- postępować z ranami przewlekłymi,
- udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia,
- podejmować działania poprawiające sprawność fizyczną i umysłową osoby starszej,
- organizować podopiecznym efektywne spędzanie czasu wolnego.
   
Zasady doboru uczestników szkolenia:
Uczestnik kursu powinien:
posiadać ukończoną minimum szkołę podstawową, 
- ukończone 18 lat,
- posiadać dobry stan zdrowia (potwierdzony zaświadczeniem lekarskim) umożliwiający wykonanie pracy na stanowisku.
   
Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie organizowane jest w formie kursu, z uwzględnieniem odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak: filmy, projektory multimedialne, pomoce biurowe, materiały dydaktyczne.
   
Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 63
Ilość dni: 8
Miejsce szkolenia:    siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt.:    Konspekty wykładowców oraz materiał dydaktyczny