Monter instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych

Cele szkolenia:
Celem nadrzędnym kursu jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Celem szczegółowym kursu jest nabycie i opanowanie wiedzy (teoria) oraz umiejętności (praktyka) w zakresie:
- ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych,
- stosowania przepisów o Gospodarce Energetycznej,
- sporządzania zapotrzebowania materiałowego w oparciu o czytanie dokumentacji technicznej instalacji wentylacyjnej,
- trasowania układu instalacji wentylacyjnej,
wykonywania i montażu zamocowania rur i kanałów wentylacyjnych,
montażu rur i kanałów wentylacyjnych z blach stalowych oraz tworzyw sztucznych.
   
Zasady doboru uczestników szkolenia:
Uczestnik kursu powinien:
posiadać ukończoną minimum szkołę podstawową, 
- ukończone 18 lat,
- posiadać dobry stan zdrowia (potwierdzony zaświadczeniem lekarskim) umożliwiający wykonanie pracy na stanowisku.
   
Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie organizowane jest w formie kursu, z uwzględnieniem odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak: 
- zajęcia teoretyczne: filmy, projektory multimedialne, pomoce biurowe, materiały dydaktyczne,
- zajęcia praktyczne.
   
Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 64
   22 godzin zajęć teoretycznych
   42 godzin zajęć praktycznych
Ilość dni: 8
Miejsce szkolenia:    siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt.:    Konspekty wykładowców oraz materiał dydaktyczny