Aktywni na rynku pracy


Informacja o projekcie

fundusze-europejskie-program-regionalnywojewodztwo-swietokrzyskieunia-europejska-europejski-fundusz-spoleczny

 

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

 

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA OSÓB POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA

 

Firma SANNORT Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu „Aktywni na rynku pracy” współfinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach RPO WŚ 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Otwarty Rynek Pracy, Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia.

Głównym celem projektu jest podniesieniu kwalifikacji zawodowych wśród 30 osób (5 K i 25 M) powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy z terenu województwa świętokrzyskiego oraz zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnienia ww. osób poprzez udział w indywidualnym wsparciu i poradnictwie zawodowym, szkoleniach zawodowych oraz stażach.

Udział w projekcie umożliwi podjęcie zatrudnienia i wejście na rynek pracy w wyniku uzyskanego wsparcia. Każdy z uczestników otrzyma instrumenty indywidualnej
i kompleksowej pomocy w zależności od zdiagnozowanych potrzeb.

Termin realizacji projektu przypada na okres od 1 marca do 30 listopada 2016 roku.

Dofinansowanie projektu z UE: 319.903,12 Wartość projektu: 340.062,50

Harmonogram realizacji projektu:

III.2016 – rekrutacja

III – IV.2016 – indywidualizacja wsparcia i poradnictwo zawodowe

V- VII.2016 – szkolenia zawodowe

VIII – XI.2016 – staże.

Szkolenia zawodowe zaplanowane do realizacji:

  1. Spawacz konstrukcji stalowych i rurociągów (135 i 141) – 140 h dla 10 osób

  2. Elektryk – 120 h dla 10 osób

  3. Magazynier – operator wózków jezdniowych podnośnikowych – 120 g dla 10 osób

W ramach szkoleń każdy z uczestników otrzyma materiały dydaktyczne i biurowe, materiały do zajęć praktycznych, ubezpieczenie, badania lekarskie, wyżywienie i zwrot kosztów dojazdu.

W ramach staży UP otrzymają stypendium stażowe za każdy miesiąc odbywania stażu, które będzie wypłacane na podstawie listy obecności dostarczanej przez Organizatora na wskazane przez Uczestnika konto osobiste w terminie nie późniejszym niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane. Ponadto zwrócone zostaną koszty przejazdu na miejsce odbywania stażu.

Projekt przewiduje także subsydiowane zatrudnienie dla 14 uczestników projektu.

 

Rekrutacja

 

Nabór uczestników prowadzony jest w marcu i kwietniu br.

Głównymi kryteriami rekrutacji są:

- wiek powyżej 29 roku (na podstawie dokumentu/oświadczenia)

- miejsce zamieszkania (projekt kierowany jest do mieszkańców województwa świętokrzyskiego)

oraz przynależność do jednej z grup:

  • osoby powyżej 50 roku życia – 10 osób

  • osoby o niskich kwalifikacjach – 12 osób

  • kobiety – 5 osób (jeżeli zgłosi się więcej to one będą miały pierwszeństwo w dostępie do oferty wsparcia)

ww. osoby muszą być osobami biernymi zawodowo (konieczne jest wówczas przedstawienie oświadczenia)

  • długotrwale bezrobotni – 3 osoby

ww. osoby muszą być zarejestrowane w Miejskim/Powiatowym Urzędzie Pracy
i posiadać I lub II profil (konieczne jest wówczas przedstawienie zaświadczenia
z powiatowego urzędu pracy)

Rekrutacja uczestników odbywać się będzie poprzez akcję informacyjno-promocyjną
w formie ulotek, indywidualnych spotkań, stronę internetową, spotkania w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie oraz we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy, które w ramach Punktów Informacyjnych będą informować osoby pozostające bez zatrudnienia o możliwości skorzystania ze wsparcia.Główny Punkt rekrutacyjny mieści się w biurze projektu w siedzibie SANNORT Sp. z o.o., ul. Ożarowska 75 w Sandomierzu, Tel 15 833 26 64, 15 832 70 68, www.sannort.pl, e-mail; info.sandomierz@sannort.pl czynnym od 8 do 16.

Rekrutacja odbywa się w godzinach rannych i popołudniowych.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o złożenie następujących dokumentów:

  • Kwestionariusz rekrutacyjny,

  • Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku

  • Deklaracja uczestnictwa w projekcie.

 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie.

Do pobrania:

kwestionariusz-i-ankieta-na-strone-internetowa.pdf