Wynik procedury rozeznania rynku

.

EFS 3 znaki kolor

Informujemy, że w wyniku procedury rozeznania rynku z dnia 20.09.2017 na świadczenie usługi doradztwa zawodowego w ramach projektu "Kuźnia kadr" została wybrana oferta Pani Magdaleny Łukasik.

Projekt "Kuźnia kadr"

.

EFS 3 znaki kolor

 

Informujemy, że firma SANNORT SP. z o.o. rozpoczęła realizację projektu "Kuźnia kadr" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Projekt: “Kuźnia kadr”

Beneficjent: SANNORT Sp. z o. o.

Okres realizacji projektu: 1.09.2017 r. do 31.08.2018 r.

Wartość dofinansowania z UE: 513 156,68 zł

 

BIURO PROJEKTU (informacja i rekrutacja):

SANNORT Sp. z o.o./Oddział Lublin

ul. Kalinowszczyzna 24

Lublin

Tel. biuro 81 532 72 14

mail: biuro.lublin@sannort.pl

Cel projektu: Zwiększenie dostępu do zatrudnienia 50 osób (w tym 20K i 30M) w wieku 30 i więcej lat zamieszkałych w województwie lubelskim, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym osób starszych po 50 roku życia, kobiet, osób długotrwale bezrobotnych) oraz osób odchodzących z rolnictwa, umożliwiająca podjęcie zatrudnienia i wejście na rynek pracy w wyniku uzyskanego wsparcia.

Uczestnicy projektu:

Do udziału w projekcie zapraszamy:

-osoby w wieku 30 lat i więcej w tym osoby po 50 roku życia

-osoby długotrwale bezrobotne zarejestrowane i niezarejestrowane w Urzędzie Pracy

-rolników i członków ich rodzin ubezpieczonych w KRUS i zarejestrowanych w Urzędzie Pracy

-zamieszkujące województwo lubelskie

Oferowane wsparcie:

1. Doradztwo zawodowe połączone ze stworzeniem Indywidualnego Planu Działania- 50 osób.

2. Pośrednictwo pracy- 50 osób.

3. Indywidualnie dobrane szkolenie zawodowe- 50 osób.

4. Staże zawodowe-20 osób.

Oferowane wsparcie towarzyszące:

- stypendium szkoleniowe

- stypendium stażowe

- ubezpieczenie

- badania lekarskie

- pełne wyżywienie

- zwrot kosztów dojazdu

- atrakcyjne materiały szkoleniowe

- opieka profesjonalnej kadry dydaktycznej

Główne rezultaty projektu:

1. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu- 16 osób

2. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu- 40 osób

3. Liczba osób pracujących w sektorze pozarolniczym po opuszczeniu programu-5 osób

Zapraszamy do udziału w projekcie:

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: biuro.lublin@sannort.pl

Rekrutacja do grup szkoleniowych trwa od 1.09.2017 r. do 30.04.2018 r.

Projekt „Młodzi z gwarancją”

.

logo mzgProjekt „Młodzi z gwarancją” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt: “Młodzi z gwarancją”

Beneficjent: SANNORT Sp. z o. o.

Okres realizacji projektu: 1.09.2016 r. do 30.04.2017 r.

Wartość dofinansowania z UE: 693 286,25 zł

Strona internetowa Beneficjenta dla projektu: www.mlodzizgwarancja.wordpress.com

 

BIURO PROJEKTU (informacja i rekrutacja):

SANNORT Sp. z o.o.

ul. Kalinowszczyzna 24

Lublin

Tel. biuro 81 532 72 14

mail: biuro.lublin@sannort.pl

 

Cel projektu: Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowo- edukacyjna 50 osób młodych w tym 26 kobiet i 24 mężczyzn  w wieku 15-29 lat bez pracy, w szczególności osób które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu z terenu województwa lubelskiego
i świętokrzyskiego umożliwiająca podjęcie zatrudnienia i wejście na rynek pracy w okresie od 1 września 2016 roku do 30 kwietnia 2017 roku.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Uczestnicy projektu:

Do udziału kwalifikują się osoby młode w wieku 15- 29 lat, które:

 • mieszkają w województwie lubelskim lub świętokrzyskim
 • nie pracują (osoby bierne zawodowo lub bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy)
 • nie uczestniczą w kształceniu (tj. nie uczęszczają do szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych oraz nie studiują w trybie dziennym)

oraz należą do jednej z poniższych kategorii:

 • młodzież z pieczy zastępczej opuszczającą pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem:
 • wychowanków pieczy zastępczej po 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu
  w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych
 • wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe
 • wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się
  i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej
 • matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy)
 • absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu)
 • matki przebywające w domach samotnej matki

Oferowane wsparcie:

Doradztwo zawodowe– przyczyni się do identyfikacji potrzeb oraz diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym stopnia oddalenia się od rynku pracy oraz w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej. Każdy uczestnik będzie miał zapewnione 4 godziny indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym.

Indywidualne poradnictwo zawodowe zakończone Indywidualnym Planem Działania
w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Indywidualne poradnictwo zawodowe pomoże uczestnikom projektu poznać swoje mocne strony i możliwości w zakresie dalszego podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz podjęcia zatrudnienia w obszarze zgodnym
z posiadanymi kompetencjami w wymiarze 4 godziny na osobę.

Indywidualne spotkania z brokerem edukacyjnym w wymiarze 2 godziny na osobę. Broker edukacyjny dobiera kierunek, rodzaj i poziom szkolenia, kursu lub studiów oraz ustala indywidualną ścieżkę edukacyjną klienta, biorąc pod uwagę aktualne potrzeby rynku pracy.

Szkolenia zawodowe – przyczynią się do nabycia kwalifikacji i/lub kompetencji i/lub umiejętności niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb Uczestników Projektu:

1. Przedstawiciel handlowy z elementami marketingu i prawem jazdy kat. B

2. Dekorator florystyczny

3. Profesjonalna obsługa kuchni i sal bankietowych (kucharz+ curving+ catering)

4. Serwisant sprzętu AGD z uprawnieniami elektrycznymi SEP

5. Spawacz konstrukcji stalowych i rurociągów (metoda TIG i MAG) z książeczką spawacza

Oraz w ramach przygotowania do wejścia na rynek pracy:

1. Trening przedsiębiorczości

2. ABC praw i obowiązków pracownika

3. Pierwsza pomoc przedmedyczna i BHP

4. Coaching kariery- indywidualne sesje z coachem

Oferowane wsparcie towarzyszące:

- ubezpieczenie

- badania lekarskie

- pełne wyżywienie

- zwrot kosztów dojazdu

- atrakcyjne materiały szkoleniowe

- opieka profesjonalnej kadry dydaktycznej

Główne rezultaty projektu:

- wszyscy uczestnicy projektu nabędą trwałe kwalifikacje zawodowe

- 22 uczestników projektu zostanie zatrudnionych po zakończeniu udziału we wsparciu.

PO WIĘCEJ INFORMACJI ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ:

WWW.MLODZIZGWARANCJA.WORDPRESS.COM