Projekt "Kuźnia kadr"

.

EFS 3 znaki kolor

 

Informujemy, że firma SANNORT SP. z o.o. rozpoczęła realizację projektu "Kuźnia kadr" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Projekt: “Kuźnia kadr”

Beneficjent: SANNORT Sp. z o. o.

Okres realizacji projektu: 1.09.2017 r. do 31.08.2018 r.

Wartość dofinansowania z UE: 513 156,68 zł

 

BIURO PROJEKTU (informacja i rekrutacja):

SANNORT Sp. z o.o./Oddział Lublin

ul. Kalinowszczyzna 24

Lublin

Tel. biuro 81 532 72 14

mail: biuro.lublin@sannort.pl

Cel projektu: Zwiększenie dostępu do zatrudnienia 50 osób (w tym 20K i 30M) w wieku 30 i więcej lat zamieszkałych w województwie lubelskim, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym osób starszych po 50 roku życia, kobiet, osób długotrwale bezrobotnych) oraz osób odchodzących z rolnictwa, umożliwiająca podjęcie zatrudnienia i wejście na rynek pracy w wyniku uzyskanego wsparcia.

Uczestnicy projektu:

Do udziału w projekcie zapraszamy:

-osoby w wieku 30 lat i więcej w tym osoby po 50 roku życia

-osoby długotrwale bezrobotne zarejestrowane i niezarejestrowane w Urzędzie Pracy

-rolników i członków ich rodzin ubezpieczonych w KRUS i zarejestrowanych w Urzędzie Pracy

-zamieszkujące województwo lubelskie

Oferowane wsparcie:

1. Doradztwo zawodowe połączone ze stworzeniem Indywidualnego Planu Działania- 50 osób.

2. Pośrednictwo pracy- 50 osób.

3. Indywidualnie dobrane szkolenie zawodowe- 50 osób.

4. Staże zawodowe-20 osób.

Oferowane wsparcie towarzyszące:

- stypendium szkoleniowe

- stypendium stażowe

- ubezpieczenie

- badania lekarskie

- pełne wyżywienie

- zwrot kosztów dojazdu

- atrakcyjne materiały szkoleniowe

- opieka profesjonalnej kadry dydaktycznej

Główne rezultaty projektu:

1. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu- 16 osób

2. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu- 40 osób

3. Liczba osób pracujących w sektorze pozarolniczym po opuszczeniu programu-5 osób

Zapraszamy do udziału w projekcie:

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: biuro.lublin@sannort.pl

Rekrutacja do grup szkoleniowych trwa od 1.09.2017 r. do 30.04.2018 r.