Projekt „Młodzi z gwarancją”

.

logo mzgProjekt „Młodzi z gwarancją” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt: “Młodzi z gwarancją”

Beneficjent: SANNORT Sp. z o. o.

Okres realizacji projektu: 1.09.2016 r. do 30.04.2017 r.

Wartość dofinansowania z UE: 693 286,25 zł

Strona internetowa Beneficjenta dla projektu: www.mlodzizgwarancja.wordpress.com

 

BIURO PROJEKTU (informacja i rekrutacja):

SANNORT Sp. z o.o.

ul. Kalinowszczyzna 24

Lublin

Tel. biuro 81 532 72 14

mail: biuro.lublin@sannort.pl

 

Cel projektu: Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowo- edukacyjna 50 osób młodych w tym 26 kobiet i 24 mężczyzn  w wieku 15-29 lat bez pracy, w szczególności osób które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu z terenu województwa lubelskiego
i świętokrzyskiego umożliwiająca podjęcie zatrudnienia i wejście na rynek pracy w okresie od 1 września 2016 roku do 30 kwietnia 2017 roku.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Uczestnicy projektu:

Do udziału kwalifikują się osoby młode w wieku 15- 29 lat, które:

 • mieszkają w województwie lubelskim lub świętokrzyskim
 • nie pracują (osoby bierne zawodowo lub bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy)
 • nie uczestniczą w kształceniu (tj. nie uczęszczają do szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych oraz nie studiują w trybie dziennym)

oraz należą do jednej z poniższych kategorii:

 • młodzież z pieczy zastępczej opuszczającą pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem:
 • wychowanków pieczy zastępczej po 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu
  w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych
 • wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe
 • wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się
  i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej
 • matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy)
 • absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu)
 • matki przebywające w domach samotnej matki

Oferowane wsparcie:

Doradztwo zawodowe– przyczyni się do identyfikacji potrzeb oraz diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym stopnia oddalenia się od rynku pracy oraz w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej. Każdy uczestnik będzie miał zapewnione 4 godziny indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym.

Indywidualne poradnictwo zawodowe zakończone Indywidualnym Planem Działania
w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Indywidualne poradnictwo zawodowe pomoże uczestnikom projektu poznać swoje mocne strony i możliwości w zakresie dalszego podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz podjęcia zatrudnienia w obszarze zgodnym
z posiadanymi kompetencjami w wymiarze 4 godziny na osobę.

Indywidualne spotkania z brokerem edukacyjnym w wymiarze 2 godziny na osobę. Broker edukacyjny dobiera kierunek, rodzaj i poziom szkolenia, kursu lub studiów oraz ustala indywidualną ścieżkę edukacyjną klienta, biorąc pod uwagę aktualne potrzeby rynku pracy.

Szkolenia zawodowe – przyczynią się do nabycia kwalifikacji i/lub kompetencji i/lub umiejętności niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb Uczestników Projektu:

1. Przedstawiciel handlowy z elementami marketingu i prawem jazdy kat. B

2. Dekorator florystyczny

3. Profesjonalna obsługa kuchni i sal bankietowych (kucharz+ curving+ catering)

4. Serwisant sprzętu AGD z uprawnieniami elektrycznymi SEP

5. Spawacz konstrukcji stalowych i rurociągów (metoda TIG i MAG) z książeczką spawacza

Oraz w ramach przygotowania do wejścia na rynek pracy:

1. Trening przedsiębiorczości

2. ABC praw i obowiązków pracownika

3. Pierwsza pomoc przedmedyczna i BHP

4. Coaching kariery- indywidualne sesje z coachem

Oferowane wsparcie towarzyszące:

- ubezpieczenie

- badania lekarskie

- pełne wyżywienie

- zwrot kosztów dojazdu

- atrakcyjne materiały szkoleniowe

- opieka profesjonalnej kadry dydaktycznej

Główne rezultaty projektu:

- wszyscy uczestnicy projektu nabędą trwałe kwalifikacje zawodowe

- 22 uczestników projektu zostanie zatrudnionych po zakończeniu udziału we wsparciu.

PO WIĘCEJ INFORMACJI ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ:

WWW.MLODZIZGWARANCJA.WORDPRESS.COM