Mobbing w środowisku pracy

Tematyka szkolenia:   
wprowadzenie w tematykę mobbingu, 
mobbing w miejscu pracy, czas trwania i częstotliwość zachowań mobbingowych, 
zachowania wchodzące w zakres mobbingu, 
- dynamika mobbingu,
- skala mobbingu na świecie i w Polsce - sektory szczególnego zagrożenia,
- konsekwencje mobbingu dla jednostki oraz organizacji,
- metody diagnozy mobbingu dla jednostki oraz organizacji,
- czynniki sprzyjające występowaniu mobbingu,
- zasady dobrej praktyki przeciwdziałania mobbingu (trójstopniowa prewencja zalecana przez MOP i Światowej Organizacji Zdrowia),
- indywidualne sposoby radzenia sobie z mobbingiem.